HH Reglement 2014

1 . Paardensportvereniging
“DE LEKRUITERS”
LEKKERKERK – KRIMPEN AAN DE LEK 
e-mail: info@delekruiters.nl


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 1   NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam “Paardensportvereniging (afgekort PSV) De Lekruiters” en is gevestigd in de gemeente Nederlek. De vereniging is aangesloten bij de  Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, verder te noemen KNHS.
 
Art. 2   LIDMAATSCHAP
Om lid te worden dient u zich te wenden tot het secretariaat, die u van de benodigde informatie en  de in te vullen formulieren voorziet.  Na ontvangst van de schriftelijke aanmelding bij het secretariaat worden de benodigde gegevens doorgezonden naar de KNHS, indien dit op het lidmaatschap van toepassing is. Het lidmaatschap gaat in na de schriftelijke aanmelding bij het bestuur, behoudens indien de KNHS aan het bestuur meedeelt dat de aangemelde persoon niet als lid kan worden geaccepteerd.  
 
Art. 3  PROEFLESSEN
Voordat iemand besluit lid te worden mag hij/zij 2 maal bij wijze van proef deelnemen aan de les (mits hij/zij in de toekomst ook van de lessen gebruik wil gaan maken en niet alleen lid wil worden voor het gebruik van de accommodatie). Om van deze mogelijkheid gebruik te mogen maken dient het aspirant-lid zich bij één van de bestuursleden te melden, zodat in overleg gekeken kan worden in welke les hij/zij terecht kan. Tijdens deze les dient het aspirant-lid zich te gedragen in overeenstemming met de voor de leden geldende regels. Na de 2 proeflessen dient het lid zich bij één van de bestuursleden te melden en aan te geven of hij/zij daadwerkelijk lid wil worden.
 
Art. 4  SOORTEN LIDMAATSCHAP
Ieder lid betaald het basislidmaatschap. Dit kan evt. uitgebreid worden met 1 of meerdere lessen per week. Daarnaast is het mogelijk om zgn. ‘startkaartlid’ te worden, bedoeld om als ingeschreven lid bij een KNHS vereniging een startkaart aan te kunnen vragen. Startkaartleden mogen geen gebruik maken van de Lekruiteraccommodatie met paard, pony of aanspanning.   
 
Ereleden zijn zij die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de  ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Ereleden genieten dezelfde rechten en plichten als de leden doch zijn vrijgesteld van betalen van de verenigingscontributie.
 
Men kan ponylid zijn vanaf de eerste januari van het jaar waarin men zes jaar wordt. Men kan met een paard aan de lessen deelnemen vanaf de eerste januari van het jaar waarin men zes wordt. Ook aan de menlessen mag men deelnemen vanaf de 1e januari van het jaar waarin men zes jaar wordt. Aan het basislidmaatschap (zonder gebruik van accommodatie en/of lessen) is geen minimale leeftijd gebonden.  
 
Art. 5   WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP
Indien een lid van type lidmaatschap wenst te veranderen c.q. de deelname aan de lessen wil beëindigen, dient het lid dit schriftelijk mee te delen aan het bestuur p/a het secretariaat. Het wijzigen van het lidmaatschap leidt in geen geval tot restitutie van contributie. Er is twee maal per jaar de mogelijkheid om het lidmaatschap gedeeltelijk op te zeggen: per 1 juli en per 1 januari van het volgende jaar. Het doorgeven dient respectievelijk voor 1 juni en voor 1 november te geschieden. Wijzigt men gedurende het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december het lidmaatschap in een lidmaatschapsvorm waarvoor meer contributie verschuldigd is dan de voorgaande, dan dient men naar rato bij te betalen voor de resterende maanden van het jaar, ingaande op de 1e van de volgende maand.  
 
Art. 6   CONTRIBUTIE  
Het contributiestelsel is door de ALV goedgekeurd. Jaarlijks wordt de contributie geïndexeerd volgens de door de KNHS voorgestelde normen. Betaling van de verschuldigde contributie aan de vereniging geschiedt door automatische incasso, waartoe het lid toestemming geeft door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. Deze incasso’s zullen 2 maal per jaar plaats vinden, respectievelijk op eind januari en eind juli. Zie verder het overzicht van de huidige contributie en de bijbehorende bijlage.
 
Nieuwe leden of  leden die een wijziging hebben doorgegeven aan het bestuur waardoor ze een bijbetaling verschuldigd zijn, ontvangen een factuur binnen 14 dagen na aanmelding of doorgegeven wijziging. Het op de factuur genoemde bedrag zal met de eerstvolgende incassoronde met terugwerkende kracht geint worden. Indien het verschuldigde bedrag door onvoldoende saldo of incassoblokkering niet van de door het lid aangegeven bankrekening geïncasseerd kan worden, zal 1 week later nogmaals een poging gedaan worden. Indien deze betaling eveneens niet slaagt, zal het lid een schriftelijke aanmaning ontvangen met daarin een betalingstermijn van 1 maand.  
Wanneer het totaal verschuldigde bedrag negentig dagen na de eerste incassopoging, te weten eind juli of eind januari, nog niet door het bestuur is ontvangen, zal, na het versturen van twee herinneringen, het bestuur het betreffende lid uiteindelijk royeren. Tevens melden wij het wanbetalende lid bij de KNHS. Voorts kan het bestuur het totaal verschuldigde bedrag, d.m.v. een incassobureau doen innen, waarbij de kosten van incassering ten laste komen van het betreffende lid.
 
Art. 7   EINDE LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap eindigt overeenkomstig de statuten door schriftelijke opzegging van het lid bij het bestuur, door opzegging of royement door het bestuur of door overlijden van het lid. Overlijden, blessure of verkoop van paard of pony is geen reden voor tussentijdse ontbinding en/of restitutie van het reeds betaalde contributiegeld. Opzegging kan 2 maal per jaar, te weten per 1 juli of per 1 januari van het daaropvolgende jaar. De schriftelijke opzegging dient respectievelijk voor 1 juni of voor 1 november door het secretariaat ontvangen te zijn. Wanneer de schriftelijke opzegging tussen 1 november  en 1 december van het zelfde jaar door het bestuur wordt ontvangen, zijn de kosten  van de KNHS verschuldigd. Wanneer de schriftelijke opzegging op of na respectievelijk 1 juni of 1 december door het bestuur wordt ontvangen, heeft dat tot gevolg dat het lid nog voor de aansluitende 6 maanden lid zal zijn en de  bijbehorende totale contributie verschuldigd is.
 
Art. 8   KLUS- C.Q. VRIJWILLIGERSDIENSTEN
Elk lid dat gebruik maakt van de accommodatie van De Lekruiters en/of deelneemt aan de lessen wordt jaarlijks tweemaal opgeroepen om voor de vereniging hand –en spandiensten te verlenen in de vorm van bijv. een klusdienst, een bardienst of het helpen bij de organisatie van bijv. een wedstrijd. Het lid ontvangt hiervoor een uitnodiging van het bestuur. In overleg kan naar een andere datum of activiteit gekeken worden. De verplichting deel te nemen aan een (klus)dienst kan jaarlijks worden afgekocht door betaling van een afkoopsom. Zie voor het hiervoor geldende tarief het huidige contributiestelsel. Bij het na een oproep niet verschijnen voor een klusactiviteit is het lid een boete verschuldigd van hetzelfde bedrag. Ereleden en leden die reeds werkzaamheden verrichten binnen een commissie of het bestuur van de vereniging zijn vrijgesteld van de verplichte (klus)diensten.
 
Art. 9   LEDENVERGADERING
Een ledenvergadering wordt, overeenkomstig de statuten, uitgeschreven door het bestuur of door het vereiste aantal leden. De vergadering kan slechts beslissen over zaken die op de agenda zijn opgevoerd. Jaarlijks  worden er tenminste twee algemene ledenvergaderingen belegd. Stemgerechtigd zijn alle leden van 15 jaar en ouder alsmede de wettelijk vertegenwoordiger van ieder lid jonger dan 15 jaar. Donateurs hebben toegang tot de vergadering doch zij mogen daarin niet het woord voeren en hebben geen stemrecht. Een lid kan een ieder ander lid schriftelijk machtigen voor hem/ haar te stemmen. De schriftelijke machtiging dient voor het begin van de vergadering aan het bestuur te worden afgegeven. Per aanwezig lid is slechts één machtiging toegestaan. Een wettelijke vertegenwoordiger die geen lid is kan voor twee leden jonger dan 15 jaar stemmen.  
 
Art. 10  SCHORSING EN ROYEMENT
Het bestuur is bevoegd om leden die door hun gedrag of anderszins de goede naam van de vereniging schaden of in gevaar brengen en/of in strijd handelen  met de bepalingen van statuten en/of huishoudelijk reglement te schorsen of te royeren. Ook kunnen leden die hun geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet behoorlijk nakomen worden geschorst of geroyeerd. In geval van schorsing of royement blijven de financiële verplichtingen over het lopende verenigingsjaar bestaan. 

Art. 11  GEBRUIK VAN TERREIN EN MATERIAAL
Het is verboden te longeren en/of los te gooien op het manegeterrein behoudens in de longeerbak. Tijdens de lessen mag er wel gelongeerd/ losgegooid worden in de longeerbak, in overleg met de instructie. Het is toegestaan in de manege  te springen met gebruikmaking van het daartoe aanwezig  materiaal. De leden dragen er zorg voor dat daarbij andere aanwezigen in de manege niet worden gehinderd. Na afloop dient het materiaal weer op behoorlijke wijze te worden opgeborgen. Bij het rijden na zonsondergang mag gebruik gemaakt worden van de aanwezige verlichtingsinstallatie, met een uiterlijke eindtijd van 22:15 uur. Ter beperking van de kosten en ter voorkoming van overlast voor omwonenden dragen de leden er zorg voor dat de verlichting niet onnodig blijft branden. Bij droogte dient zo nodig gebruik gemaakt te worden van de sproei installatie. De leden zijn verplicht beide toegangen tot de manege ten allen tijde vrij te houden. Leden die het terrein  met een paard, pony of aanspanning willen betreden dienen indien mogelijk en zo veel als mogelijk de toegang via de oude IJsbaan te gebruiken tenzij anders door het bestuur wordt aangegeven. Indien bij het gebruik van de faciliteiten op het manegeterrein of de aanwezige materialen en installaties schade wordt toegebracht dient dit zo spoedig mogelijk aan het bestuur te worden gemeld.  
 
Art. 12  ZONDAGSRUST
Op het manegeterrein dient de zondagsrust te worden gerespecteerd. Dit betekent dat op zondag uitsluitend individueel gebruik mag worden gemaakt van de accommodatie. Groepsactiviteiten in welke vorm dan ook (met inbegrip van privé-les) zijn niet toegestaan.
 
Art. 13  WA-VERZEKERING
De leden zijn verplicht zelf zorg te dragen voor een passende WA-verzekering De vereniging zal in geen geval voor dergelijke schade aansprakelijk worden gesteld. Door het invullen, ondertekenen en inleveren van het aanmeldingsformulier, waarop bovenstaande vermeld staat, gaat een lid akkoord met deze verplichting.  
 
Art. 14  GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE DOOR NIET-LEDEN
Het bestuur staat uitsluitend toe dat niet-leden van de accommodatie gebruik maken met het paard of de pony van een lid in geval van langdurige afwezigheid van dit lid (bijv. door verblijf in het buitenland), voorgenomen verkoop van het paard of de pony met een maximum van 2 maanden, langdurige ziekte van een lid of in bijzondere gevallen zulks ter beoordeling van het bestuur. Dergelijk gebruik dient altijd vooraf aan het bestuur te worden gemeld. Ook onder deze omstandigheden geschiedt het gebruik van de accommodatie uitsluitend op verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het betreffende lid, de eigenaar van het paard of de pony. Deelname aan de lessen door niet-leden is niet toegestaan. Tevens kan een niet-lid met zijn/haar paard tegen betaling eenmalig gebruik maken van de rijbak. Zie voor het tarief het geldende contributiestelsel. Deze persoon is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de accommodatie en de vereniging kan nooit aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan tijdens het gebruik van onze accommodatie. Eigen leden zijn echter wel altijd vrij om, behoudens tijdens de verenigingslessen- of activiteiten, van de rijbak gebruik te maken. De bak kan daarom ook niet exclusief afgehuurd worden.     
 
Art. 15   ONDERRICHT
Het bestuur draagt er zorg voor dat aan de leden die dat wensen instructie wordt geboden. Wel behoudt het bestuur zich het recht voor om bij minder dan 3 (basis)leden de lessen (tijdelijk) op te schorten. Regelmatig doch tenminste eenmaal per jaar wordt het lesprogramma vastgelegd in overleg met de instructeurs. Het lesprogramma kan uitsluitend worden gevolgd door leden die zich daarvoor bij het bestuur hebben aangemeld en die de daarbijbehorende contributie afdragen aan de vereniging. Er kan alleen worden deelgenomen aan de lessen met een paard dat of pony die tenminste drie jaar oud is. Veiligheidshelm en rijlaarzen of chaps worden gedragen conform de reglementen van de KNHS. De instructeurs bepalen (wanneer noodzakelijk in overleg met het bestuur) in welke les de combinatie wordt geplaatst. Leden dienen zich tijdens de les zodanig te gedragen dat de lessen niet worden verstoord.  
 
Art. 16  PRIVELES
Leden zijn gerechtigd in de manege privé-les  te volgen volgens de hiervoor geldende regels. Deze lessen dienen door het lid zelf te worden geregeld en mogen niet samen vallen  met de verenigingslessen of andere verenigingsactiviteiten. Privé lessen dienen schriftelijk te worden gemeld bij het bestuur.  Het volgen van privé –les mag geen hinder toebrengen aan de andere ruiters die zich op het manege terrein bevinden. Deze zijn en blijven gerechtigd om op alle normale manieren  van de manege gebruik te maken wanneer daar privé-les wordt gevolgd.  
 
Art. 17  IJSBAANTERREIN
Het is de leden verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur gebruik te maken van het grasland op het oude IJsbaan terrein. Op het grasland van dit terrein mag ook niet worden geparkeerd.
 
Art. 18  SLOTBEPALING
Wijzigingen van dit reglement kunnen uitsluitend door de Algemene Ledenvergadering tot stand worden gebracht, met tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in situaties waarin de uitleg daarvan tot onduidelijkheden leidt, beslist het bestuur in overeenstemming met de statuten.
 
 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2013 te Lekkerkerk.